REGULAMIN

ZASADY REZERWACJI ONLINE

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.
2. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji. Zmiany terminu rezerwacji możliwe są do 30 dni przed przyjazdem. Po upływie tego terminu nie ma możliwości zmiany terminu rezerwacji.

III. USTALENIA KOŃCOWE

1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą.
2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

REGULAMIN REZERWACJI ORAZ POBYTU W „APARTAMENTACH SUN&FUN KARPACZ”

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument, zwany Regulaminem, określa warunki, na których można dokonać rezerwacji       i wynajmu APARTAMENTÓW SUN&FUN KARPACZ i stanowi integralną część Umowy najmu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji.

II WARUNKI REZERWACJI I NAJMU

  1. Apartamenty - zlokalizowane w Karpaczu przy ul. Nad Łomnicą 1B/2B oraz ul. Nadrzeczna 3D/3E w stosunku, do których w Regulaminie stosowana jest nazwa "APARTAMENTY SUN&FUN KARPACZ" lub Apartament. Wyposażenie Apartamentu oraz zdjęcia opublikowane są na stronie internetowej: www.apartamentkarpacz.eu .
  2. Wynajmujący - rozumie się osobę będącą prawnym właścicielem wynajmowanego Apartamentu.
  3. Klient - rozumie się osoba/osoby, które zostały zadeklarowane do pobytu podczas dokonywania rezerwacji. Osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
  4. Oferta - aktualna oferta wraz z cennikiem znajduje się na stronie internetowej www.apartamentkarpacz.eu. Cena pobytu w Apartamencie obejmuje: opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie). Za przygotowanie apartamentu pobiera się jednorazową opłatę serwisową w wysokości 200 zł. Podane ceny są cenami brutto. Obowiązujące promocje cenowe, upusty oraz rabaty zamieszczone są na stronie internetowej www.apartamentkarpacz.eu, Wyjątek stanowią indywidualne rabaty udzielane bezpośrednio przez Wynajmującego. Nie pobiera się żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej , z wyjątkiem opłaty klimatycznej ustalonej przez Radę Miejską w Karpaczu.
  5. Rezerwacja - dokonuje się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.apartamentkarpacz.eu, telefonicznie lub e-mailem. Niezależnie od formy, w której została złożona - rezerwacja musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, adres zameldowania, liczbę gości ogółem, adres email oraz numer telefonu kontaktowego. Dokonując rezerwacji należy określić wszystkie życzenia ponadstandardowe jak: korzystanie z garażu oraz inne wymagania. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Klienta w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient. Po uzgodnieniu terminu i warunków wynajmu apartamentu, klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji na konto bankowe w ciągu 24h. W przypadku braku wpłaty należności w wymaganym terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Wpłynięcie zadatku na konto bankowe jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Po otrzymaniu wpłaty zostanie przesłany e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania wraz z informacją konieczną do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu przed wydaniem apartamentu Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację. Wcześniejsze niż zaplanowane zakończenie pobytu z winy Klienta, nie uprawnia do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie. Wcześniejsze niż zaplanowane zakończenie pobytu z winy Wynajmującego, uprawnia Klienta do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie, w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni rezerwacji.
  6. Umowa najmu - dokument stanowiący prawo do korzystania z apartamentu na warunkach podanych w formularzu rezerwacji i na warunkach zawartych w umowie. Umowa zawarta pomiędzy Wynajmującym a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Klienta.

III WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU  

PRZYJAZD -WYJAZD

  1. Apartament wynajmowany jest w trybie dobowym na liczbę osób zgodną z Rezerwacją. Doba noclegowa w Apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) istnieje możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu oraz wyjazdu (nie wcześniej niż godzina 10.00 i nie później niż godzina 21.00). Wszystkie zmiany należy uzgadniać telefonicznie lub drogą e-mail z Wynajmującym. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego najpóźniej dzień przed przyjazdem/wyjazdem o planowanej godzinie odbioru/zdania kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. Przy pobieraniu kluczy do Apartamentu Klient okazuje dowód tożsamości i podpisuje Umowę najmu. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio w wynajmowanym obiekcie. Wcześniejszy, nie uzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania Apartamentu przy udziale przedstawiciela Wynajmującego, może spowodować roszczenia ze strony Wynajmującego. Przyjazd i wyjazd w godzinach nocnych 22 - 6 rano dodatkowo płatny 50 PLN.

 PRZEDŁUŻENIE POBYTU I LICZBA OSÓB

  1. Przedłużenie pobytu jest możliwe wówczas, gdy Apartament jest wolny po końcowej dacie pobytu a możliwość przedłużenia okresu została uzgodniona bezpośrednio z Wynajmującym.
  2. Apartament przeznaczony jest dla 2-4 osób, pojemność osobowa Apartamentu max 6 osób. Liczba osób w Apartamencie nie może przekroczyć liczby osób zadeklarowanej przez Klienta w procesie rezerwacji, chyba że zostanie to uzgodnione przed rozpoczęciem pobytu a pobyt dodatkowych osób zostanie opłacony. W przypadku kiedy liczba osób będzie większa niż liczba zadeklarowana i uzgodniona z Wynajmującym w procesie rezerwacji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym i żądania opuszczenia Apartamentu. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot kwoty z tytułu niewykorzystanej części pobytu w Apartamencie.
  3. Osoby odwiedzające gości Apartamentu, zobowiązane są opuścić mieszkanie do godziny 22.0. Dłuższe odwiedziny wymagają zgłoszenia Wynajmującemu z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Jeżeli takie zgłoszenie nie zostało dokonane, Wynajmujący ma prawo obciążyć Klienta kosztami pobytu za 1 dobę noclegową zgodnie z cennikiem za każdą osobę przebywającą w Apartamencie lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądania opuszczenia Apartamentu bez prawa ubiegania się o zwrot kwoty za niewykorzystane dni pobytu.
  4. Osoby najmujące Apartament nie mogą podnajmować go ani oddawać do korzystania osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiściły należną za pobyt opłatę.

 

WARUNKI POBYTU

  1. Na terenie Apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-8.00. Za wszelkie zakłócenia ciszy nocnej odpowiada całkowicie Klient i ponosi pełne konsekwencje z tego wynikające.    W przypadku skarg sąsiadów lub policji Wynajmujący może stosować sankcję w postaci wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania natychmiastowego opuszczenia Apartamentu bez zwrotu kwoty z tytułu niewykorzystanej części pobyt.
  2. Klient zobowiązany jest do dbałości o porządek oraz czystość w Apartamencie, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w którym Apartament jest zlokalizowany.
  3. Istnieje możliwość wymiany pościeli w trakcie pobytu. Usługa realizowana jest przy jednokrotnych pobytach przekraczających łącznie 12 dni. W takim przypadku należy umówić się z opiekunem Apartamentu powyżej 7 dnia pobytu. Wcześniejsza wymiana pościeli jest możliwa za odpłatnością (50 zł/komplet) po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.
  4. Na terenie Apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz innych używek.
  5. W przypadku złamania zakazu palenia papierosów lub innych używek, Wynajmujący obciąży Klienta kosztami dodatkowymi w wysokości 500 zł z tytułu usunięcia zapachu dymu.
  6. Powyższy zakaz dotyczy równie ż korzystania z kadzidełek zapachowych oraz świeczek, które mogą spowodować pożar oraz trwałe nasycenie zapachem a przez to konieczność przeprowadzenia specjalnej procedury czyszczenia.
  7. Na terenie posesji, na której znajduj ą się Apartament, obowiązuje nakaz wyrzucania niedopałków papierosów tylko do pojemników do tego przystosowanych lub pojemników na śmieci.
  8. W apartamentach obowiązuje zakaz przebywania zwierząt poza przypadkami, na które Wynajmujący wyraził zgodę. W takim przypadku obowiązuje opłata za zwierzę  50 zł/doba.
  9. Każdy Klient zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wynajmującego o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w wyposażeniu Apartamentu oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Koszty usunięcia szkód wyrządzonych przez Klienta obciążają Klienta.
  10. Osoba przekazująca klucze do Apartamentu zapoznaje każdego Klienta z wyposażeniem, przekazuje instrukcje związane z obsługą techniczną wybranych urządzeń będących na wyposażeniu Apartamentu (w tym urządzeń elektrycznych). Moment przekazania kluczy oraz zaprezentowania wyposażenia i obsługi urządzeń jest aktem zapoznania się Klienta ze stanem technicznych, ilościowym, jakościowym i rzeczowym Apartamentu. Od tej chwili odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody oraz braki ponosi Klient.
  11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do Apartamentu, równoznaczne jest z tym, że Apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Klienta oraz w pełnym wyposażeniu.
  12. Koszty usunięcia szkód lub zakupu brakujących elementów pokrywa Klient.
  13. W przypadku, kiedy szkody lub braki w wyposażeniu zostały wykryte przez Wynajmującego, ten jest uprawniony do obciążenia wszystkimi kosztami ich usunięcia ostatnich Klientów przebywających w apartamencie od czasu wykrycia szkód lub braków. Wynika to z faktu, iż każdorazowo po opuszczeniu Apartamentu przez Klienta, opiekun zobowiązany jest do szczegółowego przeglądu stanu technicznego i wyposażenia. Wynajmujący zawiadomi Klienta o szkodach i brakach w wyposażeniu niezwłocznie po ich wykryciu.
  14. Klient zobowiązany jest do respektowania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej, co oznacza m.in., że w Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek własnych przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem Apartamentu a mogących powodować zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o intensywny m zapachu. Na terenie Apartamentu zabrania się używania otwartych źródeł ognia mogących stanowić zagrożenie pożarowe.
  15. Opuszczając każdorazowo Apartament należy: zamknąć wszystkie okna, wyłączyć światło, urządzenia elektryczne, sprawdzić, czy została zakręcona woda w kurkach. Każdorazowo należy zamknąć Apartament oraz drzwi główne wejściowe do budynku.
  16. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta lub jego gości w trakcie pobytu w Apartamencie, garażu lub na terenie posesji. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta lub jego gości.

 UZGODNIENIA KOŃCOWE

  1. Rachunki za pobyt wydawane są tylko na życzenie Klienta. Chęć otrzymania rachunku należy zgłosić w momencie rezerwacji pobytu. Zastrzega się możliwość dostarczenia rachunku w formie przewidzianej przez Wynajmującego.
  2. Klient dokonując rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
  3. Zastrzega się, że zdjęcia publikowane na stronie internetowej apartamentkarpacz.eu obrazują przykładową aranżację Apartamentu.
  4. Prawem właściwym dla sporów między Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie.
  5. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego Apartament.

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.